Μονά – ζυγά εξάμηνα

Posted: Απρίλιος 14, 2011 in Άρθρα

Σκεπτικό ένστασης για την εφαρμογή των μονών – ζυγών εξαμήνων, όπως διατυπώθηκε και εγκρίθηκε ομοφώνως στο από 23-3-2011 Πρακτικό Συμβουλίου Τμήματος Πολιτικών Δ–Ε και στην από

6-4-2011 Γεν.Συν. του Τμήματος (με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εκπροσώπων των σπουδαστών) 

Ως προς την επιχειρούμενη σταδιακή μετάβαση στο σύστημα των μονών – ζυγών εξαμήνων που αποτυπώνεται στην Πράξη 11/14.03.2011 (Θέμα 1ο) του Συμβουλίου ΤΕΙ Πειραιά και σε προγενέστερες εγκυκλίους – οδηγίες του Υπουργείου προς τα ΤΕΙ, το Συμβούλιο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων επισημαίνει και προτείνει ομοφώνως τα εξής:

 1. 1.      Η μετάβαση στο σύστημα των μονών – ζυγών εξαμήνων δεν είναι υποχρεωτική  για τα ΤΕΙ. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η μετάβαση αυτή δεν είναι υποχρεωτική από τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό (Π.Δ. 160/2008, αρθ. 25), αφού «τόσο τα υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διδάσκονται τουλάχιστον κατά ένα εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους». Από την προαναφερθείσα διατύπωση («τουλάχιστον») είναι εμφανές ότι η νομοθεσία αφήνει «ανοικτή» – στα πλαίσια της αυτοτέλειας των ΑΕΙ – τη δυνατότητα να αποφασίζουν τα Ιδρύματα (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες) τη διδασκαλία και στο δεύτερο εξάμηνο. Για αυτό άλλωστε, ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΙ Πειραιά (Π.Δ.164/2009) δεν προβλέπει τίποτα πάνω στο προκείμενο ζήτημα. Επομένως, η οποιαδήποτε προσπάθεια του Υπουργείου για υποχρεωτική μετάβαση στο σύστημα των μονών – ζυγών εξαμήνων, στην παρούσα φάση και χωρίς νεότερη νομοθετική ρύθμιση, συνιστά παράκαμψη της συνταγματικά κατοχυρωμένης ακαδημαϊκής αυτοτέλειας και αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και δεν έχει έρεισμα στο ισχύον νομικό καθεστώς.
 2. 2.      Οι επιπλοκές της μετάβασης σε καθεστώς μονών – ζυγών εξαμήνων είναι σημαντικότατες για το Ίδρυμα και για το Τμήμα.  Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες:
 3. 3.      Επειδή το όλο ζήτημα των μονών – ζυγών εξαμήνων είναι μείζον και σχετίζεται με θέματα «γενικής εποπτείας της λειτουργίας του ΤΕΙ» ενώ αφορά «τήρηση εσωτερικού κανονισμού» και «συντονισμό θεμάτων διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κ.λπ. των σχολών», προτείνεται η κατά νόμο συζήτηση και λήψη οριστικών αποφάσεων επί του θέματος από τη Συνέλευση ΤΕΙ Πειραιά, προκειμένου να καταγραφεί η επίσημη θέση όλων των μελών της (βλ. τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες της Συνέλευσης ΤΕΙ στον ιδρυτικό Ν.1404/1983, αρθ. 11, παρ. 2, εδαφ. α, γ, ε).
 • Διπλασιασμός των σπουδαστών που παρακολουθούν εργαστήρια και ασκήσεις πράξης, αφού το κάθε μάθημα θα προσφέρεται σε ένα εξάμηνο και όχι σε δύο, όπως σήμερα.  Αυτό πρακτικά σημαίνει για το Τμήμα, ότι σε βασικότατα εργαστήρια και ασκήσεις πράξης, όπου τώρα οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές κυμαίνονται από 110-120 μέχρι 180-190 άτομα, στο άμεσο μέλλον θα κυμαίνονται σε ένα μέσο πλήθος από 200 έως 300-350 άτομα. Συνεπώς, θεμελιώδη 4ωρα εργαστήρια, όπως π.χ. αυτό του Ειδικού Τεχνικού Σχεδίου (που στο τρέχον εξάμηνο έχει 180 εγγραφές), τα οποία ήδη εξυπηρετούνται δυσχερώς, δεν θα είναι δυνατό να διδαχθούν σε όλους τους σπουδαστές, ελλείψει κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών που να επαρκούν και να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας (για παράδειγμα στο Τμήμα υπάρχουν μόνο δύο αίθουσες σχεδιαστηρίων με 35-40 θέσεις εργασίας). Σημειώνεται δε, ότι σε εργαστήρια και ασκήσεις πράξης που απαιτούν εποπτική παρακολούθηση μηχανικών και πειραματικών εξοπλισμών οι ομάδες σπουδαστών που μπορούν να συμμετάσχουν είναι πολύ μικρότερες αριθμητικά (και για λόγους ασφαλείας). Επισημαίνεται τέλος, ότι επειδή σημαντικό ποσοστό των σπουδαστών προέρχονται από νοικοκυριά πολύ χαμηλού εισοδήματος αναγκάζονται – παράλληλα με τις σπουδές – να βρουν κάποια εργασία. Άρα, η αναπόφευκτη τοποθέτηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα πολλών πρωινών εργαστηρίων (λόγω περιορισμένων αιθουσών εργαστηρίου) θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τους ίδιους και τις οικογένειές τους στο να αντιμετωπίσουν άμεσες βιοποριστικές ανάγκες ή στο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
 • Περαιτέρω αύξηση του μέσου χρόνου σπουδών για τους λόγους που προαναφέρθηκαν [ο οποίος ήδη πλησιάζει τα οκτώ (8) έτη].
 • Πλήρης απαξίωση του θεσμού των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αφού τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου δεν θα προσφέρονται σε αυτούς που (από μετεγγραφές) εισάγονται – ήδη από την τρέχουσα χρονιά – στο εαρινό εξάμηνο. Με άλλα λόγια, περίπου 80-100 άτομα στο εργαστήριο π.χ. του μαθήματος «Ειδικό Τεχνικό Σχέδιο» (2ο εξάμηνο) έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό, χωρίς ποτέ να έχουν διδαχθεί τι σημαίνει «Τεχνικό Σχέδιο» (μάθημα 1ου εξαμήνου). Εν συνεχεία και αφού πιθανότατα δεν θα περάσουν το μάθημα, θα προστεθούν τον επόμενο χρόνο στους επόμενους 180-200 της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
 • Απαξίωση της επιστημονικής ειδικότητας και του εκπαιδευτικού έργου του μόνιμου Ε.Π. και υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού ο διδάσκων (κυρίως στις υψηλότερες βαθμίδες) θα υποχρεωθεί συχνά να διδάξει μαθήματα πολύ πέραν του γνωστικού αντικειμένου του, προκειμένου να καλύψει το ωράριό του. Σημειώνεται, ότι ο Πανεπιστημιακός τομέας των ΑΕΙ εφαρμόζει τα μονά – ζυγά εξάμηνα με ωράριο Δ.Ε.Π. κατά 4 ώρες μικρότερο ανά αντίστοιχη βαθμίδα.
 • Η περιρρέουσα άποψη, ότι, επειδή ο Πανεπιστημιακός Τομέας εφαρμόζει τη διάκριση των εξαμήνων, θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα ΤΕΙ είναι επιεικώς άστοχη. Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ο τριτοβάθμιος Τεχνολογικός Τομέας Εκπαίδευσης έχει (και οφείλει να έχει) ένα διακριτό εκπαιδευτικό ρόλο, προκειμένου να ανταποκριθεί στον εφαρμοσμένο προσανατολισμό του (βλ. και τον αγγλοσαξονικό γενικό προσδιορισμό Universities of Applied Sciences).  Διαφορετικά, δεν έχει λόγο ύπαρξης.  Εν προκειμένω, η διασφάλιση της εργαστηριακής διαδικασίας εκπαίδευσης και της ποιότητας των ασκήσεων πράξης θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο των ενεργειών μας και όχι η επιφανειακή προσομοίωση με τον Πανεπιστημιακό Τομέα, όπου (στις συναφείς ειδικότητες) το εργαστήριο έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Πόσο μάλλον, όταν η υποβάθμιση της σημασίας και της εκπαιδευτικής συμμετοχής της εργαστηριακής διαδικασίας επιχειρείται με διάφορους τρόπους τα τελευταία 5-6 χρόνια (βλ. νομοθεσία για τα προγράμματα σπουδών και περιορισμούς χρηματοδότησης, που πλήττουν κυρίως την εργαστηριακή διαδικασία).
 • Όλες οι παραπάνω πιέσεις στο θεσμό των εργαστηρίων και των ασκήσεων πράξης θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλες πιέσεις (λόγω πλήθους σπουδαστών) για «αποσυμφόρηση» των εργαστηρίων, μέσω προβιβάσιμων βαθμών, οι οποίοι θα μπαίνουν με κριτήριο το πλήθος των σπουδαστών και όχι με γνώμονα την πραγματική τους επίδοση. Αυτό προφανώς θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθμιση των εργαστηρίων (ήδη η καθιέρωση του 3 ως βαθμού «κατοχύρωσης» της παρακολούθησης του εργαστηρίου αποτελεί προπομπό των «εκπτώσεων» που πρόκειται να επακολουθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση).                

Κατόπιν των όσων επισημάνθηκαν, το Συμβούλιο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων  α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α   τα ακόλουθα:

 • Διαβιβάζει στο Συμβούλιο του Ιδρύματος το παρόν ομόφωνο σκεπτικό, ενίσταται κατά της εφαρμογής του συστήματος των μονών – ζυγών εξαμήνων και αιτείται ως κατεπείγουσα τη σύγκλιση Συνέλευσης ΤΕΙ για το προκείμενο ζήτημα. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, διαβιβάζει το όλο ζήτημα προς εισαγωγή στην επόμενη Συνέλευση ΤΕΙ, όταν αυτή πραγματοποιηθεί.
 • Μέχρι τη λήψη απόφασης από τη Συνέλευση ΤΕΙ Πειραιά και δεδομένου ότι το κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης των δηλώσεων μαθημάτων δεν επιτρέπει την προσφορά μαθημάτων 1ου εξαμήνου, εφαρμόζει τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, προκειμένου να εξελιχθεί κατά το δυνατόν ομαλότερα για τους σπουδαστές το τρέχον εαρινό εξάμηνο με βάση τις δεσμεύσεις που θέτει η υπ` αρ. απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Πειραιά. Οι ρυθμίσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο από 17.03.2011 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος, το οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο Τμήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s